2017. december 21., csütörtök

Kárpátalján a magyarok harmadrendű állampolgárok

Az ukrajnai magyar szervezetek nyilatkozata az „Ukrajna állami etno-nacionális politikájának koncepciója” c. tervezettel kapcsolatban:
A kárpátaljai magyar szervezetek aggodalmukat fejezik ki a készülő tervezettel kapcsolatban.
A tervezet kidolgozása céljából életre hívott bizottságban a nemzetiségek képviselői nem kaptak helyet, ami azt vetíti előre, hogy ismét a nemzetiségek képviselőinek érdemi bevonása nélkül akarnak a létüket alapvetően befolyásoló döntéseket hozni.
A dokumentum kívül helyezi magát az ország Alkotmányos, nemzetközi-jogi és egyéb jogszabályi keretein, s úgy érvel, hogy erre az ukrán nemzet sokéves szovjet elnyomása nyújt morális alapot, miközben a nemzetiségi kisebbségek helyzetének tárgyalásánál ugyanezt már nem kívánja figyelembe venni.
A tervezet Ukrajna állampolgárait négy kategóriába sorolja, amelyek között a magyarok, románok, lengyelek, szlovákok stb. mintegy harmadrendű állampolgárokként, e hierarchia majd legalacsonyabb szintjén állnak. Államalkotó népnek csupán az ukrán etnikumot tekinti.
A szövegben szereplő integráció kifejezés valójában az ukrán etnikumba történő asszimilációt takarja. Ennek megfelelően az alapelvek közül „kifelejtik” „az asszimiláció mesterséges felgyorsítására irányuló lépések tilalmának” fogalmát, ami a kisebbségek vonatkozásában számos nemzetközi jogi dokumentumban is követelményként jelenik meg.
A dokumentumból teljességgel hiányoznak azok a jogszabályi szinten garantált tényezők, amelyek alapvető fontosságúak a kisebbségek megmaradása szempontjából: az anyanyelvű oktatás lehetősége, a nemzeti kulturális autonómia biztosítása, a hagyományos letelepedési terrénum, a történelmi vallás-felekezeti lét megőrzése, stb.
Ugyancsak nem esik szó a nemzeti kisebbségek valódi integrációját elősegítő olyan tényezőkről, mint a kisebbségi állampolgárok hatalmi szervekbe történő reális választási esélyeinek, vagy azok a végrehajtó hatalomban való részvételének biztosítása.
A kárpátaljai magyar szervezetek a koncepció tervezetét a kisebbségek vonatkozásában diszkriminatívnak, s Ukrajna Alkotmányával, hatályos törvényeivel és nemzetközi kötelezettségvállalásaival összeegyeztethetetlennek tartják.

A szervezetek nevében:
dr. Brenzovics László,
a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke
Zán Fábián Sándor,
a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke
dr. Zubánics László,
az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöke
Majnek Antal,
a Kárpátaljai Római Katolikus Egyházmegye püspöke
dr. Orosz Ildikó,
a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke
Demkó Ferenc,
a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye
Beregszászi (Magyar) Esperesi Kerület esperese

1 megjegyzés: