2016. február 18., csütörtök

Vitaest egy bukaresti médiaklubban Beke István ügyéről

A szer­ve­zett bű­nö­zés és ter­ro­riz­mus el­le­ni ügyész­ség (DIICOT), va­la­mint a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) ön­iga­zo­lá­si kény­sze­re mi­att ke­vés esé­lye van a de­cem­ber óta elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban lé­vő Beke Istvánnak ar­ra, hogy egy­ha­mar sza­bad­láb­ra ke­rül­jön, füg­get­le­nül at­tól, bű­nös vagy sem – vél­ték an­nak a pó­di­um­be­szél­ge­tés­nek a meg­hí­vot­tai, ame­lyet szer­da es­te ren­dez­tek a ter­ro­riz­mus­sal gya­nú­sí­tott kéz­di­vá­sár­he­lyi fér­fi ügyé­ről Bukarestben.

A Frontline mé­dia­klub ál­tal szer­ve­zett vi­ta­es­ten Gabriel Andreescu em­be­ri jo­gi ak­ti­vis­ta meg­kér­dő­je­lez­te a két ál­la­mi in­téz­mény pro­fesszi­o­na­liz­mu­sát, mert sze­rin­te po­li­ti­kai nyi­lat­ko­za­tot ad­tak ki szak­sze­rű tá­jé­koz­ta­tás he­lyett. Az ügyész­ség ugyan­is a bi­zo­nyí­té­kok is­mer­te­té­se he­lyett azt hang­sú­lyoz­ta, hogy a ro­mán nem­ze­ti ün­ne­pen őri­zet­be vett kéz­di­vá­sár­he­lyi fér­fi „a szél­ső­sé­ges-na­ci­o­na­lis­ta Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) ak­ti­vis­tá­ja, aki Erdélyben re­vi­zi­o­nis­ta-sze­pa­ra­tis­ta cé­lo­kat kép­vi­selt, és Nagy-Magyarország vissza­ál­lí­tá­sá­ra ké­szült".

Andreescu rá­mu­ta­tott: a ma­gyar ir­re­den­tiz­mus ve­szé­lye idő­ről idő­re köz­pon­ti té­má­vá vá­lik a ro­mán köz­be­széd­ben, sze­rin­te több­nyi­re olyan­kor, ami­kor a kom­mu­nis­ta Securitate örö­ké­be lé­pett, és an­nak ma­gyar­el­le­nes­sé­gét át­örö­kí­tő SRI-nek ön­iga­zo­lás­ra, vagy na­gyobb költ­ség­ve­tés­re van szük­sé­ge. A fó­rum meg­hí­vot­tai és a kö­zös­ség so­ra­i­ból be­kap­cso­ló­dó részt­ve­vők több­ször em­le­get­ték e te­kin­tet­ben az 1990-es már­ci­u­si ma­ros­vá­sár­he­lyi et­ni­kai össze­csa­pá­so­kat, ame­lyek 1990-ben hi­vat­ko­zá­si ala­pul szol­gál­tak az új tit­kos­szol­gá­lat, a SRI meg­ala­kí­tá­sá­ra.

Kincses Előd ma­ros­vá­sár­he­lyi jo­gász ki­fej­tet­te: a ro­mán tit­kos­szol­gá­la­tok ked­venc ön­iga­zo­lá­si mód­sze­re a ma­gyar ve­szély­re va­ló hi­vat­ko­zás, mert „könnyű egy nem lé­te­ző el­len­sé­get le­győz­ni". Mint mond­ta: leg­in­kább azt a pi­ro­tech­ni­kai szak­vé­le­ményt hi­á­nyol­ja Beke István ese­té­ben, amely rá­vi­lá­gít­hat­na, ho­gyan tu­dott vol­na a no­vem­ber 30-án őri­zet­be vett gya­nú­sí­tott fél nap alatt egy mű­kö­dő­ké­pes bom­bát elő­ál­lí­ta­ni a la­ká­sán ta­lált pe­tár­dák­ból, hogy azt a de­cem­ber el­se­jei ro­mán nem­ze­ti ün­ne­pen fel­rob­bant­sa.

Adrian Szelmenczi az ActiveWatch mé­dia­fi­gye­lő szer­ve­zet ak­ti­vis­tá­ja a saj­tó fe­le­lős­sé­gé­ről be­szélt, rá­mu­tat­va, hogy a „szé­kely ter­ro­ris­tá­ról" szó­ló hír­adá­sok­kal a ro­má­ni­ai ma­gyar kö­zös­ség egé­szét meg­bé­lye­gez­ték. Rámutatott: a ma­gyar ve­széllyel va­ló rend­sze­res ma­ni­pu­lá­lás oda ve­ze­tett, hogy ma már bár­mi­lyen ma­gyar cél­ki­tű­zést szél­ső­sé­ges kö­ve­te­lés­ként fél­re le­het se­per­ni Romániában, hol­ott min­den kö­zös­sé­gi prog­ram le­gi­tim, amíg de­mok­ra­ti­kus úton pró­bál­ják meg­va­ló­sí­ta­ni.

A vi­ta­es­tet mo­de­rá­ló Barabás Balázs új­ság­író, a Digi 24 hír­te­le­ví­zió bu­da­pes­ti tu­dó­sí­tó­ja a be­szél­ge­tés kö­vet­kez­te­té­se­kép­pen meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a SRI és DIICOT egy olyan ügy­be la­ví­roz­ta be­le ma­gát, amely­ből már nem tud presz­tízs­vesz­te­ség nél­kül ki­hát­rál­ni, így „Beke Istvánnak min­den­kép­pen bű­nös­nek kell len­nie". Ugyanakkor úgy vél­te: egy­re ke­ve­seb­ben ül­nek már fel Romániában a ma­gyar ve­széllyel va­ló ri­o­ga­tás­nak.

A hi­va­tá­suk gya­kor­lá­sa köz­ben meg­halt sza­bad­úszó új­ság­írók tisz­te­le­té­re 2004-ben lét­re­ho­zott lon­do­ni Frontline klub­nak hat ke­let-eu­ró­pai or­szág­ban mű­kö­dik fi­ók­in­téz­mé­nye: a ro­má­ni­ai két éve ala­kult. A ro­mán Frontline ha­von­ta két-há­rom nyil­vá­nos vi­tát ren­dez ak­tu­á­lis ta­bu­té­mák­ról, ame­lyek­nek et­től az év­től kez­dő­dő­en az em­be­ri jo­gok vé­del­mé­ben part­ner­sé­get vál­la­ló bu­ka­res­ti Cseh Központ ad ott­hont.

MTI / http://szekelyfold.ma


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése