2015. december 2., szerda

Lehet ezt még fokozni? Bogdan Diaconu az RMDSZ be­til­tá­sát kez­de­mé­nyez­te

  A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) be­til­tá­sá­ról ter­jesz­tett tör­vény­ter­ve­ze­tet a bu­ka­res­ti kép­vi­se­lő­ház elé Bogdan Diaconu füg­get­len kép­vi­se­lő szer­dán ar­ra az ál­lí­tó­la­gos me­rény­let­kí­sér­let­re hi­vat­koz­va, ame­lyet – az ügyész­ség sze­rint – a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Szervezet (HVIM) kéz­di­vá­sár­he­lyi el­nö­ke akart el­kö­vet­ni.

A ma­gyar­el­le­nes meg­szó­la­lá­sa­i­ról el­hí­re­sült po­li­ti­kus in­dok­lá­sá­ban ki­fej­tet­te: bár az RMDSZ „for­má­li­san" el­ha­tá­ro­ló­dott a me­rény­let­kí­sér­let­től, a ma­gyar szö­vet­ség évek óta a ro­mán ál­lam egy­sé­ge, nem­ze­ti és oszt­ha­tat­lan jel­le­ge el­len ás­ká­ló­dik, az ál­ta­la ve­ze­tett ön­kor­mány­za­tok pe­dig a HVIM fő fi­nan­szí­ro­zói.

Az RMDSZ meg­ala­ku­lá­sa óta tá­mad­ja az al­kot­mány el­ső cik­ke­lyét és nyíl­tan et­ni­kai ala­pon kö­ve­tel te­rü­le­ti au­to­nó­mi­át – ér­vel a kép­vi­se­lő, aki sze­rint ez­zel a ma­gyar ér­dek­kép­vi­se­let a ro­mán ál­la­mi­ság és an­nak te­rü­le­ti ép­sé­ge el­len in­téz meg­en­ged­he­tet­len tá­ma­dást.

Ha a par­la­ment el­fo­gad­ja a ter­ve­zet, az RMDSZ va­la­mennyi vá­lasz­tott tör­vény­ho­zó­ját és ön­kor­mány­za­ti kép­vi­se­lő­jét meg­fosz­ta­nák man­dá­tu­má­tól és tíz év­re ki­zár­nák a köz­élet­ből. Diaconu sze­rint tör­vény­ter­ve­ze­te nem irá­nyul a ma­gyar ki­sebb­ség tag­jai el­len, ugyan­is az RMDSZ va­gyo­nát „tár­sa­dal­mi be­il­lesz­ke­dé­sük­re" for­dí­ta­nák: a kor­mány egy spe­ci­á­lis pénz­ala­pot hoz­na lét­re, és a pénz­ből ro­mán nyelv­tan­fo­lya­mo­kat ren­dez­né­nek a ma­gya­rok szá­má­ra.

A ro­mán szer­ve­zett bű­nö­zés és ter­ro­riz­mus el­le­ni ügyész­ség (DIICOT) sze­rint Beke István, a HVIM he­lyi ve­ze­tő­je, há­zi ké­szí­té­sű bom­bát akart fel­rob­ban­ta­ni a ro­mán nem­ze­ti ün­nep al­kal­má­ból tar­tott kéz­di­vá­sár­he­lyi ka­to­nai pa­rá­dén. A bu­ka­res­ti táb­la­bí­ró­ság ked­den har­minc­na­pos elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ba he­lyez­te Beke István Attilát, akit az al­kot­má­nyos rend el­le­ni cse­le­ke­de­tek el­kö­ve­té­sé­nek szán­dé­ká­val gya­nú­sí­ta­nak, amit 10-től 25 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­tet a ro­mán bün­te­tő tör­vény­könyv.

A bu­ka­res­ti sze­ná­tus már­ci­us­ban el­uta­sí­tot­ta már Bogdan Diaconu két ma­gyar­el­le­nes tör­vény­ter­ve­ze­tét: az egyik az au­to­nó­mia­pár­ti meg­moz­du­lá­so­kat, a má­sik pe­dig az „et­ni­kai zász­lók" nyil­vá­nos hasz­ná­la­tát bün­tet­te vol­na. Diaconu a Szociáldemokrata Párt (PSD) szí­ne­i­ben szer­zett man­dá­tu­mot, ám ta­valy, ami­kor az RMDSZ-szel kö­zös kor­mány­ko­a­lí­ci­ó­ban lé­vő párt­ja ön­mér­sék­let­re szó­lí­tot­ta fel, ki­lé­pett a PSD-ből és Egyesült Románia Párt (PRU) né­ven új po­li­ti­kai ala­ku­la­tot ala­pí­tott.

MTI

1 megjegyzés:

  1. A szerencsétlen , odakerülésekor még a talpas népség sorsán akart javítani ,mára már csak úgy tud fönnmaradni , ha éleszti a magyar gyűlöletet de egy napon erre a gazemberre is sor kerül

    VálaszTörlés