2011. szeptember 19., hétfő

Románia az Apartheid állam - Csibi Barna feljelentette Romániát

Alulírott Csibi Barna feljelentem Románia államot a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróságon a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútuma 7. cikk j) pont, valamint az Apartheid bűnökről szóló egyezmény II. cikk c) és f) pontjai értelmében a magyar, székely és német kisebbség ellen elkövetett apartheid vádjával.
Tények:
1. 2009 április 30-án csíkszeredai lakosok határozattervezetet nyújtotttak be Csíkszereda önkormányzatához, amelyben kérik, hogy a hivatalos helységnévtáblák rovásírással is legyenek kiírva. Ezt a határozattervezetet, amelyet 2000 helyi lakos támogatott aláírásával, az önkormányzat megszavazta. A kormánymegbízott (prefektus) bíróságon támadta meg a határozattervezetet, arra hivatkozva, hogy Csíkszeredában nem éri el a törvényes 20%-os küszöböt a székely lakosság részaránya. A bíróságon Csíkszereda azzal érvelt, hogy a törvény a 20% feletti részarány esetében előírja, hogy kötelező az illető kisebbség nyelvén kiírni a helységnevet, de nem tiltja azt abban az esetben, ha nincs elérve ez a részarány. Számos példa támasztja ezt alá, helységnévkiírások, ahol az illető kisebbség aránya nem haladja meg a 20%-ot. Ezt az érvelést a bíróság elfogadta, de arra hivatkozott, hogy a kiírás nem latin betűrend szerint történik, és ez nem törvényes. Csíkszereda azzal érvelt, hogy számos más kisebbség, oroszok, szerbek, stb. a latintól eltérő, cirill betűkészletet használnak. A bíróság ezt elutasította.
Ezáltal nekem és más székely etnikumúaknak meg lettek sértve a következő jogaik: a nelevéshez való jog, a vélemény és kifejezés szabadsága, és a nemzetiséghez való jog.
Megjegyzés: a történelmi Székelyföldön, ahol a székely etnikumúak, és nagyszámú magyar etnikum él, a rendőrség, ügyészségek, csendőrség, bíróságok, törvényszékek stb. alkalmazottainak gyakorlatilag egésze román etnikumú
személyekből áll. Bizonyítékként az illető intézmények hivatalos weboldalain található alkalmazotti listákat használom.
2. 2010 július 27-én egy nagy példányszámú bukaresti lapban megjelent egy cikk, amely szerint a székely etnikumúak ellopták és jelenleg is használják a dákok, a román etnikum őseinek írását. Feljelentésemre, amelyben a lapot rágalmazással vádoltam, a hivatalos válasz értelmében nem történt ilyen jellegű bűncselekmény.
3. 2009 december 1-én magyar és székely etnikumú civilek megemlékezést szerveztek a Székely Hadosztály, egy II. világháborús magyar katonai egység tevékenységével kapcsolatosan. A román rendőrség és csendőrség elvitte a résztvevőket és egyiküket 50.000 lej bírsággal súlytotta, ami a maximálisan kiszabható bírság ötszöröse volt.
Ezt a tényt a kolozsvári bíróság is megerősítette. Ennek
ellenére 2010 december 1-én, a hasonló témájú megemlékezés során, ezúttal fél órával a rendezvény előtt, ahogy kiléptek egy vendéglőből, a résztvevőket elvitte a csendőrség és összesen 20.000 értékű bírságot szabott ki rájuk, amiért törvénytelen demonstrációt rendeztek a székely zászló lobogtatása által.
A csendőrség büntetőjogi eljárást kezdeményezett néhány résztvevő ellen a rovásírásos feliratú ruházata miatt. Feljelentést tettem a Katonai Ügyészségnél,emberrablás vádjával a csendőrség ellen, az ő állspontjuk szerint azonban nem történt jogsértés.
Ezáltal én, és más székely azonosságú résztvevőknek a szabad gyülekezéshez és véleménnyilvánításhoz való joga sérült.
4. 2011 március 14-én egy megemlékezést szerveztem, az 1848-1849-es szabadságharcban az Avram Iancu vezette és a Habsburg hatalom által fizetett móc banditák által legyilkolt 12.000 magyar és székely etnikumú áldozat kapcsán. Ez a mészárlás megváltoztatta Közép és Dél Erdély etnikai összetételét, egészen a mai napig. Jelenleg Avram Iancu a román etnikum által nemzeti hősnek van tartva, szobrai vannak a főbb erdélyi városokban, és utcákat, iskolákat neveztek el róla. Az engedélyezett megemlékezés során bemutattam az áldozatok számát, korabeli rajzokat és egy szalmabábut, Avram Iancu képével, felakasztva.
A rendezvény után munkahelyemen, a Pénzügyminisztérium alkalmazottjaként áthelyeztek Abrudbányára, a mészárlások egyik helyszínére, ahol jelenleg kizárólag román etnikumúak, az akkori gyilkosok utódai élnek.
A város lakosai az utcára vonultak, az áthelyezésem ellen tüntetve, és magyarellenes fenyegetések, valamint ellenem irányuló fenyegetések hangzottak el.A román rendőrség és csendőrség tétlenül nézte a tüntetéseket.
Egy szélsőjobboldali futball szurkolói klub, a Dinamo, Bukarest 2. kerületében székelő klub fejvadászatot hirdetett ellenem. Pár napon belül a pénzügyminiszter áthelyezett Bukarestbe, a 2. kerületbe. Mivel itt nem jelentkeztem, eltávolítottak a munkahelyemről.
A Csíkszeredai Csendőrség 1.000 lejes bírságot rótt ki botrányokozásért, a Legfelsőbb Ügyészség büntetőeljárást kezdeményezett ellenem, és országelhagyási tilalmat kaptam.
Ezáltal megsérült a szabad gyülekezéshez és véleménnyilvánításhoz való jogom, a munkához való jogom, az ország szabad elhagyásához és a visszatéréshez való jogom.
5. Három alkalommal jelentettem be a székely önazonosság megvallására buzdító nyilvános utcai akciót a csíkszeredai polgármesteri hivatalnál a törvény szerint. Mindhárom alkalommal el lett utasítva a rendezvény engedélyezése, az indok rasszista, fasiszta, idegengyűlölő eszmék terjesztése.
6. 2011 július 22-én egy kombinált hatósági csoport elkobozta a HUNNIA SERV Kft. vásárra kiállított termékeit, a Tusványosi Szabadegyetem keretén belül. A termékek között rovásírásos ábécék, regények, meséskönyvek voltak, térképek, a helységnevek magyar megnevezéseivel.
A személyem ellen irányuló bírságok, büntetőeljárások és korlátozások megsértik alapvető jogaimat, mert ellene állok az apartheidnek.
7. A hivatalos, 1977-2002 időszak közötti népszámlálási adatok szerint a magyar etnikumúak lélekszáma 1.713.928-ról 1.431.807-re csökkent, a székelyek 535-re, a németek 382.592-ről 59.764-re. Ez a magyarok esetében 16.41%-os, a németek esetében 84.34%-os csökkenést jelent.
A székely etnikum csak az 1992-es népszámlálás óta van nyilvántartva. De az 1918 előtti, Magyar Királyságbeli népszámlálások 180.000 székely etnikumút tartanak nyilván. Ehhez képest 2002-ben 535 székely volt, ami 99,71%-os veszteség. A székely etnikum gyakorlatilag eltűnt Erdélyből. A népszámlálási adatok elérhetőek a www.insse.ro hivatalos népszámlálási oldalon.
8. Romániában hivatalosan bejegyzett szervezetek vannak, az Új Jobboldal Egyesület, Nagy Románia Párt, stb. akik nyíltan a Székelyföld etnikai arányainak megváltoztatását a magyar és székely etnikumúak áttelepítését hirdetik, valamint a szomszédos Moldova szuverenitását fenyegetik. Ezen nagy létszámú csoportok rendezvényeit a rendőrség és más hivatalos szervek rendszeresen biztosítják. Bizonyítékul több videót csatolok, egyik Sepsiszentgyörgyön készült 2009 december 1-én, és Ki a magyarokkal az országból, Moldova Románia, Székelyföld román föld skandálások hangzottak el rajta.
http://www.csibibarna.info/


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése